Przejdź do treści

Vertipen

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.VERTIPEN.PL

I. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe
Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
serwisu internetowego www.vertipen.pl (dalej: Serwis).
2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim
oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Pani Natalia Białuńska
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VERTIPEN, z siedzibą przy ul. Kalinowa 14/12, 71-
787 Szczecin, NIP 2530268792, adres poczty elektronicznej: biuro@vertipen.pl dalej: Administrator).
III. Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu: komunikacji z Użytkownikiem, wysyłki
newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie), świadczenia usług
społecznościowych, promocji oferty Administratora, marketingu, remarketingu, afiliacji,
działań analitycznych i statystycznych,
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z
innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
adres e-mail, numer telefonu, NIP.
V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
● gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia
roszczeń po jej wykonaniu,
● gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu
zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i
roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie
stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem
np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe,
kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych
praw należy przesłać na adres biuro@vertipen.pl
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu
miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
VIII. Pliki cookies
1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom
statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na
skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty
po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa
Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w
Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy
RODO i przepisy prawa polskiego.